Rejestracja:tel.: (94) 346 33 63tel. kom: 694 447 434 e-mail: sanatus.gs@gmail.com

Zostań pacjentem

Drogi pacjencie
Postanowiłeś zmienić przychodnię na POZ SANATUS. Świetna decyzja!
Teraz podaj nam kilka informacji o sobie w formularzu poniżej, a my wypełnimy deklarację za Ciebie.
Od momentu wypełnienia formularza już tylko krok będzie dzielić Cię od zostania naszym pacjentem. Twój podpis pod deklaracją.
Złożysz go w naszej przychodni na ul. Żwirowa 10 w Koszalinie. Zapraszamy!

Wypełnij poniższy formularz. Na podstawie Twoich danych przygotowana zostanie deklaracja wyboru lekarza rodzinnego.

 • Imie
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwisko rodowe
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Numer PESEL
 • Ulica
 • Numer domu/mieszkania
 • Kod pocztowy i miejscowość
 • Numer telefonu
 • Miejsce nauki (wypełnia uczeń / student)
 • W tym roku przychodnię wybieram
 • W tym roku lekarza rodzinnego wybieram
 • W tym roku pielęgniarkę wybieram

[acceptance* acceptance-476 id:oswiadczenie]* Oświadczam, że w/w leki są stale przeze mnie zażywane z powodu schorzeń przewlekłych, dawkowanie jest mi znane a ich wypisanie bez wizyty u lekarza jest uzasadnione moim niepogorszonym, stabilnym stanem zdrowia oraz nie zaszły okoliczności uzasadniające konieczność wizyty u lekarza.[/acceptance]

Klikając przycisk „Wyślij” zezwalasz nam na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu wypełnienia deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Twoje dane nigdy nie będą przez nas publikowane ani udostępniane innym podmiotom. Deklarację uważa się za ważną po własnoręcznym jej podpisaniu. W tym celu przyjdź do nas – Żwirowa 10, 75-621 Koszalin.

Obowiązek informacyjny – RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu świadczenia usług medycznych jest SANATUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,z siedzibą w Koszalinie, ul. Żwirowa 10, 75-621 Koszalin zwana dalej SANATUS POZ.

2. SANATUS POZ powołał Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: inspektor@sanatus.eu.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
● imię i nazwisko,
● data urodzenia,
● oznaczenie płci,
● adres miejsca zamieszkania,
● numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
● w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez SANATUS POZ celem świadczenia usług medycznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna udostępniana jest również organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).