ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych. Dokumentacja medyczna pacjenta, prowadzona jest w postaci elektronicznej lub papierowej i jest własnością Sanatus Med sp. z o.o. W związku z tym, że podmioty lecznicze zobowiązane są do przedsięwzięcia odpowiednich środków zapewniających  ochronę przed bezprawnym ujawnieniem danych zawartych w dokumentacji medycznej w  Sanatus Med sp. z o.o. opracowano procedurę udostępniania dokumentacji w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 1. pacjentowi(za okazaniem dowodu tożsamości)
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
 • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
 • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia(opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 1. osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej,
 • po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta.
 1. po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 2. Instytucjom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek uprawnionej osoby lub upoważnionej przez niego osoby:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
 • na informatycznym nośniku danych (cyfrowy zapis badania diagnostycznego)
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

Składanie wniosków oraz wydanie dokumentacji medycznej następuje w rejestracji Przychodni Sanatus ul. Żwirowa 10 lub Przychodni Sanatus ul. Wenedów 1 w godzinach pracy przychodni od poniedziałku do piątku. tj.7.30 – 18.00 (z wyłączeniem świąt).

Formularze wniosków o udostępnienie dokumentacji oraz formularze upoważnień do pozyskiwania dokumentacji znajdują się w rejestracji przychodni oraz na stronie internetowej www.sanatus.eu

Sporządzenie i wydanie kopii, odpisów i wyciągów z dokumentacji medycznej pacjenta odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w siódmym  dniu roboczym, następującym po dniu złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazanych przez osobę wnioskującą, sporządzenie i wydanie kopii, odpisu lub wypisu dokumentacji winno nastąpić w dniu złożenia wniosku.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej może pobierać opłatę. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie mogą przekroczyć wysokości kwot określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta.  Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Po sporządzeniu kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentacji medycznej, wydawane są one wnioskodawcy za pokwitowaniem w Przychodni w której został złożony wniosek.

Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach, w których udostępnienie nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

Koszalin, 21 listopada 2022 r.

Dokumenty do pobrania

 1. Upoważnienie do odebrania dokumentacji medycznej
 2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej