Zasady realizacji świadczeń POZ w ramach teleporady, zgodnie z obowiązkami określonymi w rozporządzaniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA TELEPORAD

 1. Systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których świadczeniodawca POZ udziela teleporad
  Dzięki teleporadzie świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są „na odległość”, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporady w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej SANATUS MED Sp. z o.o. udzielane są przy użyciu systemu łączności telefonicznej.
 2. Sposób ustalenia terminu teleporady
  Termin teleporady ustalany jest każdorazowo z pacjentem przez pracownika rejestracji w trakcie rejestracji pacjenta do lekarza. Pacjent powinien podać numer telefonu, na który lekarz zadzwoni w ustalonym terminie w celu wykonania świadczenia.
 3. Sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia
  Na podany przez pacjenta w trakcie rejestracji numer telefonu lekarz w ustalonym terminie wykona telefon w celu wykonania świadczenia.
 4. Sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady
  Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym wykonana będzie co najmniej trzykrotna próba kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Po tym teleporada będzie anulowana.
 5. Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym
  W sytuacji, gdy jest to niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta, świadczenie będzie zrealizowane w formie bezpośredniego kontaktu z pacjentem.