Rejestracja:tel.: (94) 346 33 63tel. kom: 694 447 434 e-mail: sanatus.gs@gmail.com

Zamawianie recept

Drogi pacjencie

Dla Twojej wygody stworzyliśmy system wystawiania recept on-line. Do skorzystania z takiej formy upoważnieni są wszyscy, którzy zażywają leki z powodu schorzeń przewlekłych, dawkowanie jest im znane a ich wypisanie bez wizyty u lekarza jest uzasadnione niepogorszonym, stabilnym stanem zdrowia oraz nie zaszły okoliczności uzasadniające konieczność wizyty u lekarza.

Recepty będą gotowe do odbioru w naszej przychodni przy ul. Żwirowa 10 w Koszalinie. Zapraszamy!
  • Imie*
  • Nazwisko*
  • Numer PESEL*
  • Adres e-mail*
  • Lek numer 1*
  • Lek numer 2
  • Lek numer 3
  • Lek numer 4
  • Lek numer 5


Obowiązek informacyjny – RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu świadczenia usług medycznych jest SANATUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,z siedzibą w Koszalinie, ul. Żwirowa 10, 75-621 Koszalin zwana dalej SANATUS POZ.

2. SANATUS POZ powołał Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: inspektor@sanatus.eu.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
● imię i nazwisko,
● seria i numer dowodu tożsamości
● numer PESEL.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez SANATUS POZ celem świadczenia usług medycznych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna udostępniana jest również organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).